Hướng dẫn Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

UBND TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG TĐKT
 

Số: 30 /HD-HĐTĐKT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

          Lai Châu, ngày 19 tháng 8 năm 2014

HƯỚNG DẪN
Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội
Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV
 


Thực hiện Kế hoạch số 1012/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh hướng dẫn cụ thể một số nội dung trong chỉ đạo tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp như sau:
I. HÌNH THỨC, THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU ĐẠI BIỂU; THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA HOẶC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CÁC CẤP
1. Đối với cấp xã và các doanh nghiệp
- Hình thức tổ chức: "Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt"
- Thành phần, số lượng đại biểu dự Hội nghị:
+ Đối với đơn vị có số lượng dưới 300 cán bộ, công chức, công nhân viên chức, người lao động thì tổ chức hội nghị toàn thể; đơn vị có trên 300 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị đại biểu nhưng số lượng không quá 200 đại biểu.
+ Thành phần, cơ cấu: Bao gồm đại biểu là các điển hình tiên tiến xuất sắc, trong đó số lượng đại biểu là: công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác; nghiên cứu khoa học; những người lao động giỏi, lao động sáng tạo; gương người tốt, việc tốt chiếm 70% trong tổng số đại biểu triệu tập về. Đại biểu khách mời và đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan chiếm 30%.
- Thời gian tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, tiến hành trong Quý I năm 2015.
2. Đối với cấp huyện, thành phố, cấp ngành của tỉnh
- Hình thức tổ chức: "Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc".
- Số lượng không quá 300 đại biểu.
- Thành phần, cơ cấu đại biểu: Đại biểu dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc là những người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác, là tấm gương điển hình tiên tiến do tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thế của đơn vị cơ sở lựa chọn theo sự phân bổ đại biểu của cấp trên; chú trọng lựa chọn người trực tiếp sản xuất, công tác; nghiên cứu khoa học, đại biểu nữ, dân tộc, đại biểu đại diện các thành phần kinh tế, số lượng đại biểu này chiếm 70% trong tổng số đại biểu triệu tập. Đại biểu là khách mời và đại biểu lãnh đạo chiếm 30%.
- Thời gian tổ chức Hội nghị 1/2 ngày, tiến hành trong Quý II năm 2015.
Nhằm cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị cơ sở, các xã, phường, thị trấn tổ chức "Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt" và tổ chức "Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc" tại đơn vị vào thời gian trước khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp.
3. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV sẽ tiến hành vào Quý III năm 2015. (Có Kế hoạch cụ thể riêng)
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1.1 Chào cờ.
1.2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
1.3 Khai mạc.
1.4 Báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố; đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của Đại hội đề ra (theo phần I của Kế hoạch số 1012/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
1.5 Báo cáo tham luận, giao lưu các điển hình tiên tiến.
1.5 Biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.
1.6 Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. (Đối với đại biểu dự Hội nghị cấp huyện do huyện quyết định và phân bổ cho xã, phường, thị trấn)
1.7 Phát động thi đua.
1.8 Bế mạc.
Căn cứ nội dung trên và tình hình thực tiễn ở sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố để vận dụng có cách làm mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.
2.1 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. Bố cục và nội dung chính của báo cáo gồm có:
a. Phần tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng:
- Đánh giá kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua lần trước đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu và đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố, đơn vị mình.
Text Box: I
Ị
- Kết quả công tác khen thưởng: phân tích kết quả, chất lượng các hình thức khen thưởng, việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi, đua khen thưởng của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thê trong những năm qua.
- Những tồn tại, hạn chế chủ yếu; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
b. Phần phương hướng nhiệm vụ:
- Xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm tới.
- Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các giải pháp chủ yếu.
Yêu cầu chung của báo cáo là thông qua việc đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phân tích đánh giá tác dụng của phong trào thi đua đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm chủ yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
2.2 Về báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến:
- Báo cáo điển hình phải được lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý; kết hợp giao lưu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh (nếu có điều kiện). Nên lựa chọn những tập thể, cá nhân có những mô hình mới, sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất, công tác, đời sống.
- Số lượng báo cáo tuỳ thuộc vào thời gian Hội nghị nhưng nói chung chỉ lựa chọn các báo cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gương, giáo dục; đồng thời bảo đảm tính đại diện các lĩnh vực, các thành phần kinh tế.
2.3 Trong chương trình Hội nghị, Đại hội có thể tổ chức các hình thức: Chào mừng, biểu diễn văn nghệ, trao tặng các hình thức khen thưởng và giao lưu với các điển hình tiên tiến.
2.4 Tên của Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp thống nhất như sau:
a. Đối với cấp xã và các doanh nghiệp
Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt xã ... (phường, thị trấn, doanh nghiệp)
Lần thứ... (2015-2020)
Địa điểm, ngày...tháng ... năm ...
b. Đối với cấp huyện, thành phố, cấp ngành của tỉnh
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc Sở ... (ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố)
Lần thứ... (2015-2020)
Địa điểm, ngày...tháng ... năm ...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt; Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố do cấp ủy Đảng lãnh đạo, chính quyền chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Vì vậy đề nghị cấp ủy Đảng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm, trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để Hội nghị đảm bảo nội dung yêu cầu và đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; đề xuất đổi mới công tác tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực và thật sự là ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến của đơn vị.
2. Căn cứ nội dung Kế hoạch số 1012/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các huyện, thành phố tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị; Lựa chọn các đơn vị để tổ chức Hội nghị điểm và rút kinh nghiệm.
3. Từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề “ Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”; tuyên truyền những gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hiện Chỉ thị số 03-TC/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua "Xây dựng nông thôn mới"; tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng và tăng cường hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của tỉnh, đất nước trong năm 2015 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và huyện, thành phố mở các chuyên mục, chuyên trang và tăng thời lượng cho việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với những hình thức phong phú, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV; đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch số 1012/KH-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn này để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ)./.

 Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW ;                                                       
- Vụ Địa phương BTĐKTTW;    (b/c)
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Các huyện, thành phố: UBND + Phòng Nội vụ;
- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT. TH&CB;                                        
- L­ưu: VT, TH.                                                
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc ChửShare on Google Plus

About trang cao

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét