Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua – khen thưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm  công tác thi đua – khen thưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh

                 
Công tác thi đua - khen thưởng là một trong những nội dung quan trọng trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng và Nhà nước đã xác định "Thi đua - khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày". Để công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt, một vấn đề có tính quyết định là phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua-khen thưởng ở các cấp, các ngành có chất lượng tốt, có đầy đủ uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, công minh, công tâm trong công tác. Đây là một bộ phận quan trọng cần được quan tâm. Thực tiễn cho thấy, ở đâu không có đội ngũ cán bộ tốt thì ở đó công tác thi đua, khen thưởng không có chất lượng.
          Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đang cùng với cả nước tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Vì vậy, công tác thi đua - khen thưởng của Đảng, Nhà nước được phát huy mạnh mẽ sẽ có tác dụng to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tư tưởng của Đảng trong những năm qua, tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh đã có các chủ trương trong việc, chủ động sắp xếp lại bộ máy tổ chức vừa đảm bảo tinh gọn, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng cấp tỉnh và các cấp, các ngành đạt kết quả tốt. Do làm tốt việc tạo nguồn, bồi dưỡng và đào tạo cơ bản nên khi đưa vào thực hiện, đội ngũ cán bộ này đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chặt chẽ. Công tác thi đua - khen thưởng của cấp tỉnh và các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, giữ vững được biên cương  của tổ quốc.  
 Giai đoạn 2004-2014 trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc  hàng nghìn tập thể và cá nhân trong tỉnh có thành tích xuất sắc đã được Đảng và Nhà nước tuyên dương và phong tặng những danh hiệu cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới..., nhờ đó đã khích lệ lòng yêu nước, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần đưa đất nước vững bước đi lên CNXH - con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Tuy nhiên, nhìn lại những năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng ở cấp tỉnh và các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém, bất cập. Thể hiện ở các phong trào thi đua chưa đều, chưa huy động được đông đảo nhân dân tham gia. Ở nhiều nơi, công tác thi đua - khen thưởng còn mang tính hình thức, chưa thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác sơ kết, tổng kết thi đua - khen thưởng chưa được coi trọng, chưa đánh giá đúng thực chất thi đua - khen thưởng. Trình độ, năng lực tiến hành tổ chức công tác thi đua - khen thưởng của một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, còn lúng túng trong xác định mục tiêu, phương hướng, nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, hiệu quả công tác thi đua còn thấp. Công tác thi đua - khen thưởng chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác khen thưởng chưa gắn chặt với công tác thi đua. Đối tượng, tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng và chế độ đãi ngộ người có thành tích xuất sắc đã được đổi mới nhưng chưa thỏa đáng, làm giảm tác dụng của công tác thi đua - khen thưởng.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nêu trên có một phần quan trọng do hạn chế về năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp, các ngành. Nhiều nơi, đội ngũ cán bộ chưa đủ tầm, đủ tâm, tham mưu cho cấp ủy về cơ chế chính sách; về phát hiện xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố mới và các điển hình tiên tiến; xây dựng nội dung các phong trào thi đua. Trong khi đó, một số đơn vị chưa thực sự quan tâm thường xuyên đến xây dựng đội ngũ cán bộ này. Trong nhận thức của một số cấp ủy và thủ trưởng đơn còn chưa thấy rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng. Có nơi, còn bố trí cán bộ không có năng lực, hoặc thường xuyên luân chuyển, việc coi nhẹ bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua vẫn còn tồn tại
Ngày 07 tháng 4 năm 2014 Ban chấp hành trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số: 34-CT/TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  Trong đó có nêu: “Ban cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương khẩn trương kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm tạo sự thống nhất, ổn định từ trung ương đến địa phương. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cần tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng…”. Để công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, có chiều sâu và đáp ứng được yêu cầu của Chỉ thị cần có một số biện pháp cụ thể như:   
Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và thủ trưởng đơn vị về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng
Trước tiên, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để cấp ủy các cấp và thủ trưởng đơn vị có nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công  tác thi đua - khen thưởng.
Trong quá trình nâng cao nhận thức, cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị cần chú trọng việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bối dưỡng  nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới..
          Thứ hai: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, hàng quý, hàng tháng một cách cụ thể, khoa học và chất lượng. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong chuyên môn; kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, cá nhân, coi thường tổ chức, ngại học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời người làm công tác thi đua, khen thưởng phải thường xuyên nắm vững, quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, luật pháp Nhà nước về thi đua, khen thưởng.  kịp thời uốn nắn những sai sót, yếu kém, bất cập.
Thứ ba, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng cấp các cấp
          Xây dựng các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức bộ máy, đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, vừa thúc đẩy công tác thi đua - khen thưởng, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong xử lý công việc, làm cho công tác này đi vào nền nếp, khoa học. Trước mắt, cần tập trung vào một số nội dung:
Một là, xác định cơ cấu đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp một cách hợp lý, đảm bảo các cơ cấu độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo có đủ cán bộ  để bố trí vào các cương vị thích hợp.
Hai là, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp, hiện có, dự báo sự biến động và nhu cầu cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho từng thời kỳ.
Ba là, tích cực tạo nguồn cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng, coi trọng tạo nguồn cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng tham gia
Bốn là, tăng cường quản lý, đánh giá cán bộ trong quy hoạch, định kỳ xem xét quy hoạch cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá  đối với cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng cấp tỉnh; Chất lượng cán bộ là điều kiện để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng, bởi không có đội ngũ cán bộ tốt thì mọi công việc đều không được triển khai có kết quả. Thấm nhuần tinh thần đó, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng cấp tỉnh phải được chú trọng và được coi là công việc thường xuyên của lãnh đạo. Việc quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng cấp tỉnh cần được thực hiện đồng bộ từ chủ trương, giải pháp đến các biện pháp chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, tránh tình trạng hẫng hụt cán bộ.
Việc đánh giá cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng cấp tỉnh, được thực hiện trên các mặt: khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc trong từng vị trí, từng thời gian; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; khả năng phát triển, gắn với yêu cầu của từng chức danh, từng cán bộ cụ thể. Khi đánh giá cán bộ chuyên trách công tác thi đua - khen thưởng cấp tỉnh, cần phải thận trọng xem xét việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đối với công tác cán bộ.
Thứ tư, đề cao và phát huy tinh thần tự rèn luyện của cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách các cấp làm công tác thi đua - khen thưởng.
Phát huy tốt vai trò tự học tập rèn luyện của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng, đặc biệt là tự học tập rèn luyện trong thực tiễn tại cơ quan đơn vị. Nhằm giúp cho cán bộ luôn tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, cấp ủy tỉnh, thành phố cũng phải thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ thực hiện quá trình tự học tập, tự rèn luyện để nâng cao năng lực công tác với mục tiêu là giỏi chuyên môn việc mình đảm nhiệm, nắm chắc và đảm nhiệm được công việc cấp trên để tiếp cận khi luân chuyển hoặc được bổ nhiệm đều hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
          Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc xảy ra, làm cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải thật sự là người mẫu mực về phẩm chất, năng lực, trình độ, văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn, phong cách phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới./.


                                                                                                 Mai Thảo
Share on Google Plus

About trang cao

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét