HƯỚNG DẪN SỐ 429/SGDĐT-VP NGÀY 27/4/2016


UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 


Số:       /SGD&ĐT
V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015- 2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


Lai Châu, ngày      tháng 4  năm 2016

                                                   
                     
                    Kính gửi:
                           - UBND các huyện, thành phố;
                           - Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục các huyện, thành phố;
                           - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
Để tổng kết đánh giá tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục năm học 2015-2016, nhằm phát huy những thành tích, kết quả đạt được và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém của phong trào thi đua, công tác khen thưởng, sau khi đã thống nhất với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 như sau:
A. BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA
Các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm học 2015-2016 (Theo Đề cương gửi kèm-Mẫu 01) gửi về Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Giáo dục và Đào tạo trước 25/5/2016 để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.
B. CÔNG TÁC XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 
I. Công tác tổ chức xét thi đua, khen thưởng
1. Căn cứ xét đề nghị danh hiệu, hình thức khen thưởng
- Căn cứ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu;
- Căn cứ công văn số 839/SGDĐT-VP ngày 01/9/2015 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2015- 2016 ;
2. Công tác tổ chức xét thi đua
- Quán triệt việc tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng từ Tổ đến Trường đảm bảo nguyên tắc: Chính xác, công khai, công bằng;   
- Đảm bảo các tiêu chí được Quy định tại Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu;
3. Một số lưu ý trong quá trình tổ chức xét và đề nghị khen thưởng
3.1. Bằng khen:
 - Bằng khen của UBND tỉnh: Không khống chế tỷ lệ đề nghị, song cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khen thành tích trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt, các đơn vị Phòng GD&ĐT cần phối hợp với phòng Nội vụ lựa chọn đề nghị.
3.2. Cờ thi đua
- Cờ Bộ GD&ĐT: Lựa chọn 01 tập thể tiêu biểu nhất của tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc;
- Cờ Chính phủ: Sau khi hoàn thành việc xét tặng Cờ thi đua tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh sẽ lựa chọn tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất đại diện cho các cấp học đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, tỷ lệ xét không quá 20% tổng số tập thể được tặng Cờ thi đua UBND tỉnh trong năm học 2015-2016.
3.3. Tập thể lao động tiên tiến
 Đối với các tổ chuyên môn thuộc các trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố quản lý không thuộc đối tượng đề nghị công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhằm động viên, phát huy thành tích đã đạt được của các tổ chuyên môn, UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế và phạm vi ảnh hưởng của thành tích để xem xét, công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
3.4 Tuyến trình khen thưởng
- Đối với các huyện, thành phố: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ). Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp và xin ý kiến hiệp y của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng thuộc đối tượng hiệp y theo quy định trước khi trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ).
II. Hồ sơ công tác thi đua, khen thưởng
1. Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016
- Tờ trình, danh sách trích ngang đề nghị công nhận các danh hiệu và hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân (theo mẫu quy định đã được quán triệt tại Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng);
- Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở;  
- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân (Thực hiện theo Mẫu quy định tại Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ)
- Tổng hợp tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân theo thứ tự đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng từ thấp đến cao  (Theo mẫu 02 kèm theo)
3. Hồ sơ khen thưởng các lĩnh vực năm học 2015-2016:
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
+ Tờ trình, danh sách trích ngang đề nghị công nhận các danh hiệu và hình thức khen thưởng của tập thể, cá nhân.
+ Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp cơ sở; 
+ Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2015-2016 có điểm tự chấm đối với từng lĩnh vực;
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ nội dung đăng ký thực hiện các lĩnh vực từ đầu năm và kết quả thực hiện của đơn vị để trình đề nghị giám đốc khen thưởng. Hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc lĩnh vực đề nghị gửi về phòng chuyên môn trực tiếp phụ trách đồng thời gửi về Thường trực thi đua khen thưởng ngành để kiểm soát.
- Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết quả thành tích đạt được ra quyết định công nhận việc hoàn thành các lĩnh vực (Phần thưởng chi từ nguồn trích lập quỹ thi đua, khen thưởng của cấp huyện, thành phố); trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành của các lĩnh vực để làm căn cứ bình chọn Cờ thi đua dẫn đầu đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016.
III. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016
1. Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Bộ phận Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tiếp nhận, kiểm duyệt Hồ sơ tại Phòng một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo. Những Hồ sơ không đảm bảo sẽ hoàn trả và cho phép hoàn thiện sau 3 ngày.
- Thủ trưởng các đơn vị cần lưu ý, khi phê duyệt hồ sơ. Tránh các trường hợp khai thành tích lẫn lộn giữa danh hiệu và hình thức, số quyết định .v.v. hoặc không đúng theo mẫu quy định của Nghị định 39. Sau khi hoàn thiện Hồ sơ cử cán bộ trực tiếp làm thi đua của đơn vị mang hồ sơ nộp theo đúng thời gian quy định.
- Thời gian tiếp nhận Hồ sơ :
+ Khối THPT: Ngày 25, 26, 27 tháng 5 năm 2016  
+ Khối TTGDTX: Ngày 28 tháng 5 năm 2016;
+ Khối PTDT nội trú huyện: Ngày 28 tháng 5 năm 2016;
+ Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở: Ngày 02,03 tháng 6 năm 2016;
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học và gửi về Phòng Nội vụ huyện, thành phố trước ngày 25/5/2016 ;
- Phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các huyện, thành phố họp xét khen thưởng ngành giáo dục năm học 2015-2016 trước ngày 05/6/2016.
Lưy ý: Các đơn vị gửi bản mềm Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng và bản tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng năm học 2015-2016 theo địa chỉ Email: honglieukhlc@gmail.com trước ngày 30/5/2016. (Riêng tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng của các huyện, thành phố gửi bản mềm theo địa chỉ  Email: bantdktlc@gmail.com)
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ
- Đôn đốc Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tổ chức xét đề nghị, khen thưởng tổng kết ngành giáo dục năm học 2015-2016 đảm bảo thời gian theo quy định.
- Xin ý kiến hiệp y của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các tập thể, cá nhân thuộc đối tượng hiệp y của các huyện, thành phố theo quy định.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành  giáo dục đôn đốc các đơn vị trực thuộc hoàn thiện các thủ tục trình khen theo đúng thẩm quyền; tham mưu thời gian tổ chức xét khen thưởng thưởng theo đúng thời gian quy định.  
- Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng của ngành về Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 10/6/2016.
3. UBND các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố hướng dẫn các đơn vị trường học tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2015-2016 đảm bảo theo quy định.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016 gửi về Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 10/6/2016.
Trên đây là hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016. Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lưu: VT, TTrTĐ.
GIÁM ĐỐC(Đã ký)Đỗ Văn Hán
Share on Google Plus

About trang cao

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét