CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LAI CHÂU

Số: 1169/CTr-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do  - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2016

                                     
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
  Thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động phong trào thỉ đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”; Chỉ thị số 34- CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 26/6/2014 của Tỉnh ủy "về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2015", Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc đối vói công tác thi đua khen thưởng và phong trào thỉ đua yêu nước. Do đó, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực và đi vào hoạt động có nề nếp Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp được kiện toàn và hoạt động bước đầu có hiệu quả. Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực. Các cơ quan thông tin đại chúng đã chú ý hơn việc tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành và Nhà nước khen thường có tác dụng giáo dục, động viên, nêu gương học tập; các đợt thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp, thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lón của đất nước, của tỉnh đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu đã "Cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra.
Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước còn một số hạn chế, yếu kém:
  - Sự lãnh đạo, chi đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới. Phong trào thi đua phát triển chưa đều, thiếu liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính tri của cơ quan, đơn vị. Việc khen thưởng chưa kịp thòi, hiệu quả và tính giáo dục chưa cao, phương thức chậm đổi mới; thủ tục hành chính chưa được cải cách kịp thời, hiệu quả; chưa chú trọng đúng mức đến công tác khen thưởng cho những người trực tiếp lao động, khen thưởng và thi đua chưa thực sự gắn kết với nhau. Công tác thông tin, tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến chưa được đẩy mạnh.
  - Vai trò của các tổ chức trong công tác thi đua ở cơ sở chưa được phát huy manh mẽ. Tổ chức và bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp còn nhiều bất cập, chất lượng tham mưu, nghiên cứu, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính tri về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Do đó, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghi quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghi quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Lai Châu lằn thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Do vậy việc tổ chức phát động phong trào thi đua là vô cùng quan trọng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân trong tham gia, thực hiện phong trào thi đua góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII.
  II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thường đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Ngh quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ngh quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII.
  2. Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể trong công tác tuyên truyền, thông tin các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; trong tổ chức, triển khai các phong trào thi đua; trong tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; trong công tác khen thưởng; ữong công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng; trong củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác tín đua, khen thưởng các cấp nhằm đổi mới nội dưng, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tinh.
  3. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lóp Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Đe cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về khen thưởng góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xn của Đảng; Nghi quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tính Lai Châu làn thứ XIII.
  4. Chương trình hành động phải bám sát những nội dung trong Chỉ thị, phải cụ thể, thiết thực, bảo đảm tính khả thi cao gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng; Phân công, xác định rõ trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả Chi thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  5. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong tổ chức, triển khai Chương trình hành động nhằm đạt những mục tiêu của Chương trình đã đề ra.
  III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  1. Công tác chỉ đạo, triển khai
  - Tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, tuyên truyền có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 18/CT-TTg trong các cấp, các ngành, các tầng lóp Nhân dân và đẩy mạnh phong ữào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  - Đẩy manh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thường”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  - Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi; đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Quan tâm lãnh đạo, chi đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khẳng đinh những thành tựu vĩ đại của đất nước đã đạt được ữong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ke thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
  - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội thảo chuyên môn, chuyên đề về công tác TĐKT theo các nhóm đối tượng, đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
  2. Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua
  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động, đặc biệt là phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dụng nông thôn mới”, gắn vói đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2011 cùa Bộ Chính trị. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, phát động các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoạiế Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy manh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức phát động phong trào thi đua từ nay đến năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xn của Đảng; các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020.
  - Tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện; xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo phù hợp vói điều kiện thực tiễn, vói hình thức đa dạng, nội dung phong phú, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tiêu chí đánh giá thi đua phải cụ thể, rõ ràng, mang tính đinh lượng, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
  - Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Mỗi huyện, thành phố, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua; từng phong trào thi đua cần có các giải pháp đồng bộ, có ữọng tâm, trọng điểm, mang tính thiết thực, cụ thể, có chiều sâu, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp bách, khỏ khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức các phong trào thi đua đi đôi vói biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiến tiến.
  3. Tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến
  - Thông qua các phong ưào thi đua yêu nước của tinh giai đoạn 2015 - 2020, các sở, ban, ngành, đoàn thề tỉnh, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng năm, cả giai đoạn, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến phải được tiến hành từ cơ sở; phấn đấu mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi lĩnh vực phải lựa chọn được các điển hình tiêu biểu, xuất sắc toàn điện để phổ biến, nêu gương và nhân rộng.
  - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Thi đua cùng điển hình tiên tiến”. Tổ chức đăng ký thi đua, phát huy tinh thần lan tỏa của các điển hình tiên tiến để phong trào thực sự có tác dụng và đi vào chiều sâu; qua đó đánh giá tính hiệu quả thiết thực của phong trào.
  - Các cơ quan thông tin, truyền thông của Trung ương và địa phương đẩy manh tuyên truyền các phong trào thi đua; giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lóp Nhân dân.
  - Tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  4. Đổi mói nâng cao chất lượng công tác khen thưởng:
  - Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp ữên khen thưởng đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn. Công tác khen thường phải thực sự dân chủ, công khai, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của Nhân dân. Xây dựng các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp, khen thưởng các Doanh nghiệp để khích lệ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
  - Các cơ quan, đơn vị, địa phương, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp rà soát các văn bản chi đạo hướng dẫn, quy chế về công tác TĐKT đã ban hành, tham mưu ban hành hệ thống văn bản quy định cụ thể về thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới phù hợp vói điều kiện thực tiễn của tính, cơ quan, đơn vị, địa phương.
  - Phát huy vai ữò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động sân xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lương vũ trang, dân quân tự vệ... Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số.
  - Đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, tôn vinh trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí.
  - Quản lý, sử dụng quỹ thi đua khen thưởng đúng quy định. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẳm quyền hoàn thiện chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
  5. Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết:
  - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương, khen thưởng.
  - Đưa nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
  - Tăng cường kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các quy đinh về thi đua, khen thưởng và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua khen thưởng nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực thi đua - khen thưởng.
  6. Nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua, khen thưởng; củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thỉ đua, khen thưởng các cấp
  - Thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp. Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế xét khen thưởng theo quy định của pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chính sách khen thưởngằ
  - Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng và có khả năng tổ chức vận động quần chúng tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.
  - Bộ máy làm công tác thi đua, khen thường các cấp cần nâng cao nhận thức, khả năng thẩm định, năng lực tham mưu các phong trào thi đua, tư duy về nuôi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thường xuyên thực hiện việc đôn đốc tra, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện công tác TĐKT, tổ chức sơ tổng kết phong trào, thông qua phong trào thỉ đua lựa chọn ra các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.
  IV. TỔ CHỨC THC HIỆN
  1. Căn cứ Chương trình hành động này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch, hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chi thị số 18/CT-TTg. Hoàn thành công tác quán triệt, triển khai trong quý III năm 2016
  2. Khi tiến hành sơ, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành cần có nội dung đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg. Kịp thòi rà soát, bổ sung biện pháp phù hợp để thực hiện tốt các nội dung đã đề ra.
  3. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ động, tích cực chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg trong ngành, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg tại các Khối thi đua được phân công phụ trách.
  4. Đ ngh ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về việc hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xn của Đảng; các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020.
5. Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và triển khai việc thực hiện Chương trình hành động này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng họp kết quả, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
-    Ban TĐKT TW;
-    TT. Tỉnh ủy, HĐND tinh;
-    Chù tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;
-    Các đồng chí thành viên HĐTĐKT tình;
-    Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tinh;
-    UBND các huyện, thành phố;
-    Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tinh;
-    Cổng giao tiếp điện tử tinh;
-    Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
-    TT.TH&CB.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An


Share on Google Plus

About trang cao

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét