KẾ HOẠCH Số: 15

UBND TỈNH LAI CHÂU
HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH

 Số: 15 /KH-HĐTĐKT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Lai Châu, ngày 26 tháng 4 năm 2016
         
                                                       KẾ HOẠCH
Tổ chức phong trào thi đua cùng các điển hình tiên tiến

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu 5 năm 2016 - 2020; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và các năm tiếp theo, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi đua cùng điển hình tiên tiến, đồng thời có cơ sở lựa chọn các điển hình tiêu biểu trong giai đoạn 2016 - 2020. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào “thi đua cùng các điển hình tiên tiến” năm 2016 và các năm tiếp theo với các nội dung như sau:
Thông qua phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh năm 2016 và các năm tiếp theo.
Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn được những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực của đơn vị nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trong toàn tỉnh.
Phát huy tính hiệu quả của các điển hình, mô hình trong từng lĩnh vực nhân ra diện rộng, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về việc nuôi dưỡng điển hình của đơn vị và trao đổi kinh nghiệm trong việc học tập và làm theo những giải pháp hay, tính sáng tạo của các điển hình tiên tiến đã được công nhận một cách thiết thực hiệu quả.

2. Yêu cầu:
Phong trào thi đua cùng các điển hình phải được triển khai rộng khắp, phát huy được ý thức tự giác, sức sáng tạo của đối tượng tham gia thi đua, lựa chọn điển hình cụ thể của đơn vị hoặc phối hợp để lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình của các đơn vị khác phù hợp nhằm xây dựng tiêu chí, nội dung, biện pháp để thi đua cùng điển hình do đơn vị, cá nhân mình ỉựa chọn.
Thông qua việc thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cùng các điển hình tiên tiến các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề cho cho việc đẩy mạnh phong trào thi đua trong những năm tiếp theo. Các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực.
Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá việc tổ chức triển khai, thực hiện phong trào thiết thực hiệu quả có số liệu chứng minh cụ thể, góp phần vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của đơn vị.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc giáo dục, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua cùng với các điển hình tiên tiến; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá về huy động nguồn lực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch; Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá- xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.
Việc lựa chọn điển hình và thi đua cùng điển hình phải có kế hoạch cụ thể tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký, có tổng kết đánh giá hiệu quả của phong trào làm tiền đề cho các phong trào tiếp theo.
III. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Trong lĩnh vực kinh tế:
Tổ chức và triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, lảm kinh tế giỏi, giải quyết việc làm... đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội và ngân sách; động viên, cổ vũ người lao động, các tổ chức kinh tế nỗ lực phấn đấu, cộng đồng trách nhiệm, khai thác tiềm năng, các thế mạnh của từng địa phương; đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, sớm hoàn thành các dự án quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thi đua thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản nhằm khôi phục đà tăng trưởng; nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới và giữ vững các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới ở các địa phương.
2. Trong lĩnh vực dịch vụ:
Đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tiếp tục hoàn thiện mạng lưới dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng một số khu du lịch trọng điểm đã được tỉnh và các đơn vị lựa chọn; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá về đu lịch, xúc tiến du lịch thông qua tuần văn hóa du lịch do tỉnh tổ chức, xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương để phục vụ cho du lịch, tăng cường phát triển tour, tuyến du lịch để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Lai Châu với bạn bè trong nước và quốc tế.
3. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai. Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội:
Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung triển khai các nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn quốc gia về giáo dục, y tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách xã hội. Xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư, công sở và doanh nghiệp.
Thi đua nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Nhân dân vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.
6. Trong quốc phòng, an ninh:
Triển khai đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm; nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm, mô hình phòng chống tệ nạn xã hội; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và các tai tệ nạn xã hội khác. Tăng cường huấn luyện Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên; xây dựng nề nếp chính quy trong các đơn vị quân đội; Bộ đội Biên phòng xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo đảm an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hỉnh tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.
Tập thể điển hình tiên tiến:
Tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chiến đấu... trên mọi lĩnh vực của đời sng xã hội;
Dn đu trong các phong trào thi đua (Riêng đối với tập thể lớn có so sánh khối thi đua), hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật; giải pháp công tác; áp dụng công nghệ mới tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ;
“Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.
Tích cực tham gia xây dựng các quỹ, các hoạt động nhân đạo, t thiện góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh (nếu có tổ chức Đảng).
Hộ gia đình điển hình tiên tiến:
Thực hiện sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu quả hoặc có cách làm mới trong phát triển kinh tế xây dựng trang trại, trang trại tổng họp hoặc kinh doanh hàng hóa - dịch vụ hợp pháp, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đặc biệt là nguồn nhân lực tại địa phương...;
Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
Có thu nhập và mức sống cao hơn các hộ khác trong số các hộ gia đình tại địa phương.
Gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
Có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ hộ khác cùng phát triển.
Hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, lực lượng vũ trang.
Đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chiến đấu...;
Năng động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp trong công tác;
Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương.
Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
Riêng cá nhân là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp là điển hình tiên tiến phải gắn với tiêu chí điển hình của tập thể.
Cá nhân là người dân trong cộng đồng dân cư:
Chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương;
Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động;
Có nhiều đóng góp (ngày công, tiền của, hiến đất ...) cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội hóa và an sinh xã hội trên địa bàn;
Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.
3. Hình thức khen thuỏng
a. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
b. Giấy khen thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương
1. Phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết, đăng ký thi đua: Trước ngày 15/5 hằng năm (Gửi Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ tổng hợp).
2. Thi đua cùng các điển hình tiên tiến: Trong nấm 2016 và các năm tiếp theo.
3. Tổng kết phong trào thi đua cùng với các điển hình tiên tiến: Tháng 12 hằng năm.
1. Tuyên truyền, triển khai sâu rộng Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2. Tổ chức phong trào thi đua cùng điển hình tiên tiến cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện, tiêu chí đánh giá thi đua bám sát mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, gắn phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của đơn vị, địa phương. Các hoạt động nhằm vào nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước vơi khí thế sôi nổi, hiệu qu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
3. Tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến. Khen thưởng kịp thời, chính xác, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, chiến sỹ và người lao động nỗ lực phấn đấu cống hiến tài năng trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện các chủ trương chính sách về thi đua khen thưởng, kịp thời khắc phục những thiếu sót, tồn tại; khuyến khích phát huy nội lực, nhân tố mới trong từng cơ quan, đơn vị.
5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với UBMTTQ và các đoàn thế trong công tác tổ chức phong trào thi đua, vận động các thành viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả thiết thực và bền vững.
6. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các khối thi đua.
VII. T CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ kế hoạch này Hội đồng TĐKT tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, xây dựng nội dung phát động thi đua phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tổ chức ký giao ước và đăng ký thi đua trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện, sơ, tổng kết. Căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được, phạm vi ảnh hưởng của thành tích để lựa chọn các tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua kịp thời đề nghị mức khen thưởng cho phù hợp.
2. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, động viên thành viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cùng các điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng trong toàn tỉnh.
3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình đã được tôn vinh, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các điển hình tiên tiến trên các ỉĩnh vực của đời sống xã hội. Các đài phát thanh truyền hình của tỉnh, của huyện, thành phố các cổng, trang thông tin điện tử các cấp, các ngành, Báo Lai Châu tiếp tục đưa tin, bài phản ánh về các điển hình tiên tiến, kịp thòi phát hiện các nhân tố mới; phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điến hình tiên tiến đến các tầng lóp Nhân dân.
4. Ban Thi đua, Khen thưởng (Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành và các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả đăng ký phong trảo “thi đua cùng các điển hình tiên tiến” của các đơn vị trên địa bàn tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh trước ngày 30/5 hằng năm.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cùng các điển hình tiên tiến năm 2016 và các năm tiếp theo. Đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh qua (Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương (B/c);           
- TT: Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Các S, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND Các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tinh;
- Phòng nội vụ các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.
TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH


(đã ký)


CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đỗ Ngọc An

DANH SÁCH
Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
(Kèm theo Kế hoạch s: 15/KH-HĐTĐKT  ngày 26/4/ 2016
của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Lai Châu)

I. Trong lĩnh vực Kinh tế:
* Tập thể:
1. Công ty cổ phần Trà Than Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
2. Hợp tác xã Phương Nhung, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên...
* Cá nhân:
1. Hoàng Thị Nhâm - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Nhâm, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè.
2. Bà Phạm Thị Nụ - Giám đốc công ty TNHH Chè San trúc thanh, thành phố Lai Châu;
3. Ông Đỗ Văn Khôi - Bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thồ...
II. Trong lĩnh vực dịch yụ
1. Công ty cổ phàn giống vật tư Lai Châu;
2. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lai Châu.
3. HTX Tiểu thù Công nghiệp Trường Sinh, xã Mường So, huyện Phong Thổ.
* Cá nhân:
III. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ
1. Bà Vũ Thị Liên, Phó Chủ tịch Thương trực Hội Nông dân tình Lai Châu
2. Ông Vũ Ngọc An, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Lai Châu...
IV. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội:
1. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu;
2. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Lai Châu.
* Cá nhân:
1. Bà Phùng Thị Kim Oanh, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn- Thể dục- Giáo dục, Trường THPH Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Lai Châu;

2. Ông Đỗ Văn Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
V. Trong xây dựng hệ thống chính trị:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
2. Ban Tuyên Giáo Tinh ủy
3. Hội Nông dân tỉnh...
* Cá nhân
1. Ông: Lê Văn Lương, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Lai Châu;
2. Ồng Nguyễn Công Thiếp, Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
VI. Trong quốc phòng, an ninh:
1. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu
2. Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu
3. Phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh lai Châu...
* Cá nhân:
1. Trung tá Lò Văn Hiêng, Đồn trưởng, đồn Biên phòng Pa ử, huyện Mường Tè, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu
2. Thiếu tá Đào Quang Hồng, Đồn trưởng, đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu
3. Thiếu tướng Lê Văn Bảy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
4. Trung úy Mùa A Dũng, Cán bộ Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh Lai Châu
5. Ông Phan Văn Nhật, Trưởng phòng, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, chức vụ và trật tự xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh...
VII. Chuyên đề về xây dựng nông thôn mói
1. Nhân dân và cán bộ xã Bình Lư, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu;
2. Nhân dân và cán bộ xã San Thành, Thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu;
3. Nhân dân và cán bộ xã Bản Bo, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu;
4. Nhân dân và cán bộ xã Mường Than, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu..ế
* Cá Nhân
1. Ồng: Tẩn A Lai, Bản Thác Tình, Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu
2. Ồng Lò Văn Tô, Bản Hô Ta, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên tỉnh Lai
Châu;
3. Ồng Điêu Chính Ngoan, Bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu;
4. Ồng Khuất Văn Tuấn, Bản cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu...
VIII. Hộ gia đình
Gia đình ông: Lê Văn Tỉnh, xã San Thàng, Thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu ...
IX. Đoàn Thanh niên

Ông: Sùng A So, Bản Hua Than, xã Mường Than, huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu ...
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét :

Đăng nhận xét